Is being active hard?

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Starting physical activity may be hard for people who are used to a sedentary lifestyle. If you are not used to doing any activities except going to work and ensuring the basic life functions needs like eating, drinking, and sleeping you may feel it is very difficult to do anything more than this.

The key is your mindset and the way you act.

The blockages occur usually when you over helm yourself with the number of tasks that you wish to add to you daily,, to-do list”. I can say that we tend to do it very often. People who are setting a goal of moving their sedentary lifestyle to an active lifestyle are making a long list of changes that they wish to implement to their daily plan. That list may be a way to long to be able to start with straight away and this is why we are more than likely giving on this up. If you have had a none active lifestyle for most of your life and you are trying to be very active in a short period of time, the number of changes you have set may fail as it is simply too hard to make them work all at once.

How to set a good mindset that motivates you to start doing more than you used to? SMART S – Specific M – Measurable A – Achievable R – Realistic T – Timely   S – Specific

 1. Set one goal at a time, or if you make a list of goals, achieve them step by step. Once you have reached one of the goals, move slowly to the next one. Stop trying to achieve them all at once. That may be a way over helming.

M – Measurable

 1. Measure the progress of achieving your goal. Notice every time you are working on getting it done. Reward yourself with good words every time you are doing what you have planned to do. Changes take time. Small steps are big steps.

A – Achievable

 1. Make sure that the goal you have planned is achievable in a short time frame. Plan the goals in the way you can reach pretty quickly.

R – Realistic

 1. Plan your goals that are realistic and relevant to your life purpose.

T – Timely

 1. Give your self-time frame like one 1 month, 3 months, 6 months, or one year to achieve a specific goal, but also be gentle to your self and adapt to flexibility. Do not stress yourself if the goal that you have set up for 3 months took 5 months to achieve. The most important thing here is to keep going and not to give up.

How to sneak more activity into your daily life?

 • Add more walking to your day. Take stairs instead of the elevator, park your car in a further distance from the entrance of the shop or your work, get off the bus or train one or few stops early to walk the distance, go for a short walk before or after your job, set a short day off walks around the area you live in.
 • If you like to dance. Dance at home when you are alone.
 • Start using your car less than before. Instead, walk the short distances you used to drive or bike it.
 • Use your break at work to walk with your lunch outside the building to a nearby park, sitting area, or coffeeshop. You can try to use the breaks for a short exercise routine if there is any available space to do it.
 • Start with very short 10- 15 minutes full bodyweight exercise routines before you go to work. This will help you to get more oxygen into your bloodstream and will get you ready for a day. Breathing exercises are very helpful in waking up and supporting your body and brain functioning.
 • Think about the sports that you liked to do when you were younger or about the sports that you always wished to try. Willing to try them will make you excited and motivated to prepare your body to be able to perform them in a safe and healthy way.
 • Look at your surroundings that you live in from a different point of few. Maybe there is a park close by, biking or walking trail, stadium, yoga or pilates studio, or a gym that is calling you to come?

  What if you feel the obstacle is simply hating exercising?

 You may feel you hate it as you go too hard on yourself from the beginning. We tend to jump from one to the other, from doing nothing to exercising a few times per week in the gym or fitness classes, that may be way too hard. If you start introducing yourself slowly to an exercise regime you may experience it softer and calmer, which will motivate you to do more.  Start with walking and breathing once a week or twice a week adding more days like this in a week. After sign up for one full-body functional class like pilates or yoga for beginners. If you would like to add one swim or bike or dance class to it weekly. Step by step you will find something that you enjoy, as you will see how much better you feel when you spend some time on physical activity. It will make you more energized, flexible, stronger, and pain-free. Also, your brain will be functioning better.

What if you think you are too busy to add any extras to your day?

Think about your daily schedule and ask yourself when could you add the physical activity and when is most convenient for you? Do you spend lots of time on the internet, tv? Cut some time out of it and do your activity then.  How do you spend your days off? Are you sure you don’t have 15 minutes in a week do start the physical activity?

What if you think you are too tired?

It may sound strange but actually physical activity reduces fatigue, stress, and boosts energy levels in the long run. When you do breathing and body exercises regularly you become much more energized as you fulfill your whole body organs with oxygen at all the time. In that way, you refresh yourself daily what makes you more alert at all times.

What if you think that you are too old, or too fat or that your health is not good enough to start the physical activity?

I can say it is never too late to start. If you question yourself using this, that means you are in an extreme need for physical activity. Exercising is making you look and feel young, it is reducing fat and it is improving overall health.

What if you think that exercise is too difficult and painful?

First of all, exercise shouldn’t hurt you too much. Obviously it will make you feel your body muscles, however, you don’t have to push yourself to your limits to get results. As I have mentioned already before, start slowly. Step by step you will be more powerful to do more vigorous exercises. The most important is to enjoy it and progressively changing the routine to make it more difficult in a healthy way.  

The good option of getting motivated is to sign up for coaching and personal training.

The professional will help you to build a healthy way of how to start, how to stay motivated, and how to progress to make the exercise enjoyable, healthy, and to get you results you want.

If you wish to get to know what type of training is good for us, please read one of my previous articles about functional training.

https://www.4evafit.ie/what-type-of-training-is-good-for-us/

  I encourage you also to do breathing exercises. You can read more about this clicking in the link below.

https://www.4evafit.ie/do-we-breathe-healthily/

I am inviting you to take part in online consultation where we can find out more about yourself and define whats stands in the way of getting results you want.

Eva


  Czy bycie aktywnym jest trudne?

Rozpoczęcie aktywności fizycznej może być trudne dla osób przyzwyczajonych do siedzącego trybu życia. Jeśli nie jesteś oswojony z wykonywaniem żadnych czynności poza chodzeniem do pracy i zapewnianiem podstawowych funkcji życiowych, takich jak jedzenie, picie i spanie, możesz czuć, że bardzo trudno jest zrobić coś więcej.

Kluczem jest Twój sposób myślenia i działania.

Blokady pojawiają się zwykle, gdy narzucasz sobie zbyt wielką liczbę dodatkowych zadań, które chcesz dorzucić do codziennej „listy rzeczy do zrobienia”. Mogę powiedzieć, że robimy to bardzo często. Osoby, które stawiają sobie za cel zamianę siedzącego trybu życia na aktywny tryb życia, przygotowują długą listę zmian, które chcą wprowadzić w swoim codziennym życiu. Ta lista może być zbyt długa, aby móc od niej zacząć i dlatego jest to bardziej niż prawdopodobne, że z niej rezygnujemy. Jeśli przez większość swojego życia nie prowadziłeś aktywnego trybu życia, a starasz się zostać bardzo aktywnym w krótkim czasie, zmiany te mogą się nie powieść, ponieważ po prostu zbyt trudno jest wprowadzić je wszystkie naraz.

Jak ukształtować dobry sposób myślenia, który motywuje Cię do robienia więcej niż kiedyś? Zrób to w mądry sposób. Zaplanuj cele tak, aby były ,,SMART” :

SMART S – Specific – Specyficzne M – Measurable – Wymierne A – Achievable – Osiągalne R – Realistic – Realistyczne T – Timely – Terminowe

Specyficzne

1. Wyznaczaj jeden cel lub, jeśli tworzysz listę celów, osiągaj je krok po kroku. Gdy osiągniesz jeden z celów, powoli przejdź do następnego. Przestań próbować osiągnąć je wszystkie naraz. To może być zbyt wymagające.

Wymierne

2. Mierz postępy w osiąganiu celu. Zauważ ten czas, który poświęcasz nad jego realizacją. Za każdym razem, gdy zrobisz to, co zaplanowałeś, nagradzaj się dobrym słowem. Zmiany wymagają czasu. Małe kroki to duże kroki.

Osiągalne

3. Upewnij się, że zaplanowany cel jest możliwy do osiągnięcia w krótkim czasie. Zaplanuj cele w taki sposób, aby osiągnąć je dość szybko.

Realistyczne

4. Zaplanuj swoje cele, które są realistyczne i adekwatne do twojej ścieżki życiowej.

Terminowe

5. Wyznacz sobie ramy czasowe, takie jak 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok na osiągnięcie określonego celu, ale także bądź dla siebie łagodny i elastyczny. Nie stresuj się, jeśli cel, który wyznaczyłeś sobie na czas 3 miesięcy, trwał 5 miesięcy w jego osiągnięciu. Najważniejsze jest to, aby iść dalej i się nie poddawać.

Jak wprowadzić więcej aktywności do swojego codziennego życia?

– Zacznij więcej chodzić. Użyj schodów zamiast windy, zaparkuj samochód dalej od wejścia do sklepu lub pracy, wysiądź z autobusu lub pociągu jeden, lub kilka przystanków wcześniej, aby przejść pieszo ten dystans, idź na krótki spacer przed lub po pracy, zaplanuj krotki spacer po okolicy, w której mieszkasz w swój wolny dzień.

– Jeśli lubisz tańczyć. Tańcz w domu, gdy jesteś sam.

– Zacznij korzystać z samochodu rzadziej niż wcześniej. Zamiast tego krótkie odleglosci, które zwykle pokonywałeś jeżdżąc autem, przejdź na nogach lub skorzystaj z roweru.

– Użyj przerw w pracy. Idź zjeść swój lunch na zewnątrz budynku do pobliskiego parku, kafejki lub gdzieś gdzie możesz w spokoju usiąść. Możesz spróbować wykorzystać swoje przerwy wp racy do krótkich ćwiczeń, jeśli jest w twojej pracy dostępne do tego miejsce.

– Zanim pójdziesz do pracy, zacznij od bardzo krótkich 10-15 minutowych ćwiczeń przy użyciu własnej masy ciała. Pomoże ci to dostarczyć więcej tlenu do krwiobiegu i przygotuje cię na cały dzień. Ćwiczenia oddechowe są bardzo pomocne w budzeniu się i wspomaganiu funkcjonowania ciała i mózgu.

– Pomyśl o sportach, które lubiłeś uprawiać, gdy byłeś młodszy, lub o sportach, które zawsze chciałeś spróbować. Chęć ta sprawi, że będziesz podekscytowany i zmotywowany do przygotowania swojego ciała do ich wypróbowania i wykonania w bezpieczny i zdrowy sposób.

– Rozejrzyj się po okolicy, w której mieszkasz. Może w pobliżu jest park, ścieżka rowerowa lub spacerowa, stadion, studio jogi lub pilates albo siłownia, która cię woła?

Co, jeśli uważasz, że przeszkodą jest to, że nienawidzisz ćwiczyć?

Możesz czuć, że nienawidzisz ćwiczyć, ponieważ od samego początku jesteś dla siebie zbyt wymagający. Mamy tendencję do przeskakiwania z jednego w drugie zbyt szybko, od nic nierobienia do ćwiczenia kilka razy w tygodniu na siłowni lub zajęciach fitness, co może być zbyt trudne na początku. Jeśli zaczniesz powoli wprowadzać reżim ćwiczeń, możesz odczuć tę zmianę dużo łagodniej i spokojniej, co zmotywuje cię do robienia więcej. Zacznij od chodzenia i oddychania raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu dodając więcej takich dni w ciągu tygodnia. Zapisz się na jedne zajęcia tygodniowo, których program obejmuje ćwiczenia na cale ciało, takie jak pilates lub joga, dla początkujących. Jeśli chcesz, dodaj do tego jedną lekcję pływania, godzinę jazdy na rowerze lub tańca tygodniowo. Krok po kroku spędzając trochę więcej czasu na aktywności fizycznej, znajdziesz coś, co sprawi ci przyjemność, gdyż zaczniesz czuć się po prostu lepiej. Każda aktywność sprawi, że będziesz bardziej energiczny, elastyczny, silniejszy i nie będzie bolało cię twoje ciało. Twój mózg będzie również działał lepiej i sprawniej.

A co, jeśli myślisz, że jesteś zbyt zajęty, aby dodać dodatkowe zajęcia do planu swojego dnia?

Pomyśl o swoim harmonogramie dnia i zadaj sobie pytanie, kiedy możesz dodać aktywność fizyczną i kiedy jest to dla Ciebie najwygodniejsze? Czy spędzasz dużo czasu w internecie lub na oglądaniu telewizji? Jak spędzasz wolne dni? Zweryfikuj ten czas i oddaj z niego tyle abyś mógł wprowadzić aktywność fizyczna do swojego życia. Czy na pewno nie masz w tygodniu 15 minut na aktywność fizyczną?

A co jeśli myślisz, że jesteś zbyt zmęczony?

Może to brzmieć dziwnie, ale w rzeczywistości ćwiczenia zmniejszają zmęczenie, stres i zwiększają poziom energii na dłuższą metę. Kiedy regularnie wykonujesz ćwiczenia oddechowe i cielesne, stajesz się znacznie bardziej energiczny, ponieważ stale dostarczasz tlen całemu organizmowi. W ten sposób czujesz się świeżo a praca twojego umysłu jest bardziej aktywna i czujna.

A co, jeśli uważasz, że jesteś za stary, za gruby lub że Twoje zdrowie nie jest na tyle dobre, aby rozpocząć ćwiczenia?

Mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Jeśli zadajesz sobie takie pytania, oznacza to właśnie, że twoje ciało ma ogromną potrzebę aktywności fizycznej. Ćwiczenia sprawiają, że wyglądasz i czujesz się młodo, redukujesz tkankę tłuszczową i poprawiasz ogólne zdrowie.

A jeśli uważasz, że ćwiczenia są zbyt trudne i bolesne?

Przede wszystkim ćwiczenia nie powinny Cię zbytnio boleć. Oczywiście aktywność sprawi, że poczujesz mięśnie swojego ciała, natomisat wcale nie musisz przekraczać swoich granic, aby uzyskać pożądane rezultaty. Jak już wcześniej wspomniałam, zacznij powoli. Krok po kroku będziesz mógł wykonywać bardziej energiczne ćwiczenia. Najważniejsze to czerpać z tego radość, stopniowo zmieniać rutynę i wprowadzać utrudnienia w zdrowy sposób.

Dobrym sposobem na zmotywowanie się jest zapisanie się na coaching i trening osobisty.

Specjalista pomoże Ci zbudować zdrowy sposób na rozpoczęcie treningu, utrzymanie motywacji i wprowadzanie postępów, tak aby Twoje ćwiczenia były przyjemne, zdrowe i przyniosły oczekiwane rezultaty.

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki rodzaj treningu jest dla nas dobry, przeczytaj jeden z moich poprzednich artykułów na temat treningu funkcjonalnego. https://www.4evafit.ie/what-type-of-training-is-good-for-us/

Zachęcam również do ćwiczeń oddechowych. Możesz przeczytać więcej na ten temat, klikając w poniższy link.

https://www.4evafit.ie/do-we-breathe-healthily/

Zapraszam do indywidualnej konsultacji , która obejmuje aspekty natury ciała, ducha i umysłu, po której będzie od razu można wprowadzić wiele zmian, które korzystnie wpłyną na poprawę zdrowia na wszystkich tych poziomach.

[email protected]

Ewa Witek

 

Do we breathe healthily?

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

We all know that breathing is a crucial fundament of living. When we stop breathing we stop being a life. We can not survive without oxygen. Breathing in oxygen is the most important element of being alive.

 

Knowledge of how to breathe correctly to support and maintain good health is very essential.

I can see that we still are not educated enough and we tend to ignore this topic.

Nobody really thought us about the fundaments of breathing as since we are born we are breathing naturally.  We tend to think we do not need to think about this, as breathing is just a natural force for us.

 

The question is, do we breathe healthily?

 

There are many breathing system illnesses, that occur in modern society. These days we hear about the shortness of breath, asthma, emphysema, or pneumonia more often.

People are more susceptible to respiratory diseases associated with various bacteria, viruses, and fungi.

 

Lets briefly talk about the respiratory system first.

Why is it so important to maintain its good health?

 

‘’ The respiratory system is the network of organs and tissues that help you breathe. This system helps your body absorb oxygen from the air so your organs can work. It also cleans waste gases, such as carbon dioxide, from your blood”

The respiratory system includes:

 • Nose and nasal cavity
 • Sinuses
 • Mouth
 • Throat (pharynx)
 • Voicebox (larynx)
 • Windpipe (trachea)
 • Diaphragm
 • Lungs
 • Bronchial tubes/bronchi
 • Bronchioles
 • Air sacs (alveoli)
 • Capillaries

Breathing starts when you Inhale the oxygen through your nostrils or mouth letting it travel down the back of your throat and windpipe which is divided into bronchial tubes.

“When you breathe in, or inhale, your diaphragm contracts and moves downward. This increases the space in your chest cavity, and your lungs expand into it. The muscles between your ribs also help enlarge the chest cavity. They contract to pull your rib cage both upward and outward when you inhale.”

The airways such as throat, windpipe and bronchial tubes need to be open, and there should be no evidence of inflammation, swelling or extra mucus in your lungs to let them all function properly and at their best.

Breathing uses chemical and mechanical processes to deliver oxygen to every cell of your body, at the same time removing carbon dioxide, which is a waste product of that process. These all are to obtain energy to fuel all your body functions and living processes.

I have noticed that many people have a tendency to breathe in and out through the mouth.

Nose organ is important for the inhalation process, and we tend to forget about this.

 

Why should we inhale using the nose and exhale through the mouth?

 

There are many studies that present the importance of nose inhalation and mouth exhalation, pointing is it as the most optimal way of using the respiratory system. Also, there is significant evidence of health benefits that come from both inhaling and exhaling through the nose, too.

 

The nose is a specifically designed organ that supports the healthy maintaining of the breathing system.

 

Breathing in through the nose helps out to warm the air, moisturize and condition it being mixed with nitric oxide, which supports fighting infections. This process kills bacteria and works as a vasodilator on the airways, arteries, and capillaries.

What is more nose inhalation ensures that more oxygen is absorbed, as the vasodilation by nitric oxide increases the surface area of alveoli. In other words, it increases better blood flow in your circulatory system and higher lung volumes.

Other benefits are helping out in maintaining body temperature or increasing the more efficient brain functions.

Obviously correct breathing helps a lot during any physical activity, as the lung is a primary source of energy.

 

During physical activity is it recommended to inhale through the nostrils and exhale back from the mouth as “ when you exhale through the nostrils compared to your mouth, a back-pressure is created and exhaled air is restricted and slow down, which is exactly the time lungs use to absorb more oxygen. 

It slows the air escape so the lungs have more time to extract oxygen from them. When there is proper oxygen-carbon dioxide exchange, the blood will maintain a balanced pH. Our oxygen uptake happens mostly during the restricted exhale through the nose. 

If carbon dioxide is lost too quickly, as in mouth breathing, oxygen absorption is decreased. If you want better performance during your exercise, you have to stop over-breathing or hyperventilation- a.k.a mouth breathing.

 

Use your mouth for breathing in and out only when you physically can’t do it through the nose.

 

There several dangers that bring the mouth inhalation habit, as followed:

 • There is no way of how to stop the bad bacteria that are willing to enter your body system. Your nose is a filter that stops them.
 • Mouth breathing may weaken your heart and lungs as it causes depleted carbon dioxide levels, reduces blood circulation, slows down your brain and reflexes, and even causes spells of dizziness and sometimes unconsciousness.
 • Breathing through the mouth only may cause snoring or sleep apnea.
 • It may affect your sexual life, appearance, and general body weakness, also.
 

I encourage you to take your breathing method under strong consideration.

It is a very important element of living and improving its quality will bring a lot of benefits to you.

 

Practice your conscious breathing trough both nostrils and exhaling through the mouth trough out a day as often as you can. Make sure you inhale deep in, letting your chest is wide open, your ribcage moving up, directing that inhale toward the navel area.

Try to prolong both inhale and exhale.

You can try it in a quiet, intimate place so nothing can disturb you. 

I recommend doing it in an intimate environment as we have a tendency of quieting our breath. The breathing can make a sound so do not be ashamed of it. I have experienced that people who attend my Yoga classes where we learn breathing methods are simply ashamed of the sound of their breath. This is completely normal and fine.

 

To try breathing exercises, simply sit on the chair, put two hands on the top of your hips, opening the chest wide, and contracting your shoulder blades. Practice deep inhalation through your nose and slowly exhaling through the mouth.

 

There are many different breathing meditations that are met in various ancient and modern philosophies. I encourage you to search for more information about this and start your practice.

I invite you to look at the videos of the Tibetan methods of nostril breathing, that I have recorded, where you can learn how to use the nose organ for both inhalation and exhalation. This may help to focus on that organ more and introduce it back as the main one which starts the breathing process in your body.

These methods involve meditation, too which helps in clearing out the mind and supporting the healing processes within your body.

I recommend the exercises of holding the breathe as well.  

  Tibetan breathing for beginners: (play HD)
  Tibetan breathing for more advanced practitioners: (play HD)

Yoga and Pilates and fitness, in general, can be a great way of learning the proper way of breathing, too.

 

I also noticed the emergence of several modern methods of mouth breathing, but I would not recommend them as the first way to learn how to breathe properly. They can be considered as additional methods, after getting used to the regular and correct way of breathing using the nose to breathe in and the mouth to breathe out. Personally, however, I think that, considering the physiological structure of human, we should learn to work with the diaphragm, inhaling deeply through the nose and exhaling through the mouth or through the nose also.

 

Czy możemy źle oddychać?

Wszyscy wiemy, że oddychanie jest fundamentem zachowania życia. Kiedy przestajemy oddychać, przestajemy żyć. Bez tlenu przetrwać nie możemy, zatem oddychanie jest najważniejszym elementem przy nim nas utrzymującym.

Bardzo ważna jest znajomość prawidłowego oddychania, którego celem jest utrzymanie zdrowego życia. Zauważyłam, że wciąż nie jesteśmy wystarczająco doinformowani na temat oddychania i zwykle go ignorujemy. Nikt tak naprawdę nie nauczył nas podstaw oddychania, ponieważ od urodzenia oddychanie jest naturalną koleją rzeczy. Zauważalna jest tendencja, że nie musimy o tym myśleć, ponieważ oddychanie jest po prostu naturalną siłą organizmu człowieka. Pytanie brzmi: czy oddychamy zdrowo? Istnieje wiele chorób układu oddechowego, które występują we współczesnych społeczeństwach ludzi. Obecnie co raz częściej słyszymy o duszności, astmie, rozedmie lub zapaleniu płuc. Ludzie są bardziej podatni na choroby układu oddechowego związanych z niekorzystnym wpływem różnymi bakterii, wirusów czy grzybów. Porozmawiajmy najpierw o układzie oddechowym. Dlaczego tak ważne jest utrzymanie jego zdrowego stanu?
“Układ oddechowy to sieć narządów i tkanek, które aktywują proces oddychania. Ten system pomaga twojemu ciału wchłonąć tlen z powietrza, aby twoje narządy mogły sprawnie pracować, oczyszczając tym samym gazy odlotowe, takie jak dwutlenek węgla, z krwi ”
Układ oddechowy obejmuje: – Nos i jamę nosową, – Zatoki, – Usta, – Gardło, – Skrzynie głosową (krtań), – Tchawicę, – Membranę, – Płuca, – Rurki oskrzelowe, – Oskrzela, – Worki powietrzne (pęcherzyki, – Naczynia włosowate. Oddychanie rozpoczyna się, gdy wdychasz tlen przez nozdrza lub usta, pozwalając, aby przedostało się ono do tylnej części gardła i tchawicy podzielonej na rurki oskrzelowe.
„Kiedy oddychasz, przepona kurczy się i przesuwa w dół. Zwiększa to przestrzeń w jamie klatki piersiowej, a płuca się w nią rozszerzają. Mięśnie między żebrami pomagają również powiększyć jamę klatki piersiowej. Kurczą się, aby pociągnąć żebro zarówno w górę, jak i dół, wewnątrz, a także na zewnątrz. ”
Drogi oddechowe, takie jak gardło, tchawica, oskrzela i płuca muszą być otwarte i nie powinno być w ich przestrzeni żadnych oznak stanów zapalnych, obrzęków lub dodatkowego, nadmiernego śluzu, aby umożliwić im prawidłowe funkcjonowanie. Oddychanie wykorzystuje procesy chemiczne i mechaniczne dla dostarczania tlenu do każdej komórki twojego ciała, jednocześnie usuwając dwutlenek węgla, który jest produktem ubocznym tego procesu. Wszystko to ma na celu uzyskanie energii do napędzania wszystkich funkcji organizmu i procesów życiowych. Wiem, że wiele osób ma tendencję do wdychania i wydychania przez usta. Narząd nosa jest bardzo ważny w procesie oddychania, a często o tym zapominamy. Dlaczego powinniśmy wdychać za pomocą nosa i wydychać przez usta? Istnieje wiele badań, które wskazują na korzystne znaczenie pobierania wdechu przez nos i wykonywania wydechu poprzez jamę ustną, podkreślając, że jest to optymalny sposób korzystania z układu oddechowego. Istnieją również znaczące dowody, które mówią o korzyściach zdrowotnych wynikających zarówno ze wdychania, jak i wydychania przez nos. Nos to specjalnie zaprojektowany narząd, który wspiera zdrowe utrzymanie układu oddechowego. Wdychanie przez nos pomaga ogrzać powietrze, nawilżyć je, mieszając z tlenkiem azotu, co wspomaga zwalczanie wszelkich infekcji. Ten proces zabija bakterie i działa rozszerzająco na drogi oddechowe, tętnice i naczynia włosowate. Co więcej, oddychanie przez nos zapewnia pochłanianie większej ilości tlenu, ponieważ rozszerzenie naczyń tlenkiem azotu zwiększa powierzchnię pęcherzyków płucnych. Innymi słowy, zwiększa przepływ krwi w układzie krążenia i objętość płuc. Inne korzyści to między innymi; pomoc w utrzymaniu optymalnej temperatury ciała lub zwiększenie wydajności funkcji mózgu. Oczywiście prawidłowe oddychanie bardzo pomaga podczas każdej aktywności fizycznej, ponieważ płuca i tlen są podstawowymi generatorami energii. Podczas aktywności fizycznej zaleca się wdychanie przez nozdrza i wydychanie jamą ustną, ponieważ „gdy wydychasz przez nozdrza w porównaniu z ustami, powstaje ciśnienie wsteczne, a wydychane powietrze jest ograniczane i zwalniane, co jest dokładnie czasem, kiedy płuca absorbują więcej tlenu. Spowalnia to ucieczkę powietrza, dzięki czemu płuca mają więcej czasu na wydobycie z nich tlenu. Gdy zachodzi właściwa wymiana tlenu z dwutlenkiem węgla, krew utrzymuje zrównoważone pH. Nasz pobór tlenu ma miejsce głównie podczas ograniczonego wydechu przez nos. Jeśli dwutlenek węgla zostanie utracony zbyt szybko, jak podczas oddychania przez usta, absorpcja tlenu jest zmniejszona. Jeśli chcesz uzyskać lepszą wydajność podczas ćwiczeń, musisz przerwać nadmierne oddychanie lub hiperwentylację-np. Oddychanie przez usta”. Używaj ust do wdechu i wydechu tylko wtedy, gdy fizycznie nie możesz tego zrobić przez nos. Istnieje kilka zagrożeń, które niesie ze sobą nawyk oddychania przez usta, takich jak: • Nie jest możliwe powstrzymanie szkodliwych bakterii, które chcą wejść do twojego organizmu. Twój nos jest filtrem, który je zatrzymuje. • Oddychanie ustami może osłabiać serce i płuca, gdyż powoduje zubożony poziom dwutlenku węgla, zmniejsza krążenie krwi, spowalnia mózg i odruchy , a nawet powoduje zawroty głowy, a czasem utratę przytomności. • Oddychanie wyłącznie przez usta może powodować chrapanie lub bezdech senny. • Może również wpływać na twoje życie seksualne, wygląd i ogólne osłabienie ciała. Zachęcam cię do wzięcia pod uwagę to, w jaki sposób oddychasz. Odpowiedni sposób oddychania to bardzo istotny element życia, a poprawa jego jakości przyniesie wiele korzyści. Ćwicz świadome oddychanie przez oba nozdrza i wydychanie przez usta jak najczęściej. Upewnij się, że wdychasz głęboko, pozwalając, aby twoja klatka piersiowa była szeroko otwarta, a żebra poruszały się ku górze, kierując wdech w stronę pępka. Spróbuj wydłużyć zarówno wdech, jak i wydech. Możesz spróbować to uczynić w cichych, intymnych warunkach, aby nic ci nie przeszkadzało. Polecam to robić w intymnym otoczeniu, ponieważ mamy tendencję do uciszania swojego oddechu. Oddech może wydawać dźwięk, więc nie wstydź się go. W swojej pracy doświadczyłam, że ludzie, którzy uczęszczają na moje zajęcia jogi, podczas których uczymy się metod oddychania, po prostu wstydzą się dźwięku ich oddechu. To, że oddech ma brzmienie jest całkowicie normalne i w porządku. Aby poćwiczyć, usiądź na krześle, połóż dwie dłonie na biodrach, otwórz szeroko klatkę piersiową i zaangażuj łopatki, napinając mięśnie pleców. Ćwicz głębokie wdychanie przez nos, powoli wydychając powietrze przez usta.
Istnieje wiele różnych medytacji oddechowych, które możemy napotykać w różnych starożytnych jak współczesnych filozofiach życia. Zachęcam cię do poszukiwania dodatkowych informacji na ten temat i rozpoczęcia praktyki. Zapraszam do obejrzenia moich nagrań wideo z tybetańskimi metodami oddychania przez nozdrza. Można zainspirować się nimi, aby nauczyć się korzystać z narządu nosa zarówno do wdechu, jak i wydechu. Praktyka ta może ci pomóc w skupieniu się na tym narządzie, czyniąc go główny narządem wdechu, rozpoczynającym proces oddychania w ciele. Te metody obejmują również medytację, która pomaga oczyścić umysł i wspomaga procesy uzdrawiania w twoim ciele. Polecam również ćwiczenia wstrzymywania wdechu. Tybetańska metoda nauki oddechu dla początkujących: (włącz HD)
Tybetańska metoda nauki oddechu dla bardziej zaawansowanych praktykujących: (włącz HD)
Joga, Pilates i ogólnie zajęcia fitness mogą również być świetnym sposobem na naukę prawidłowego oddychania. Zauważyłam także powstanie kilku nowoczesnych metod oddychania przez usta, jednak nie poleciłabym ich jako pierwszego sposobu na naukę prawidłowego oddychania. Można je uznać za dodatkowe metody, po przyzwyczajeniu się do regularnego i prawidłowego sposobu oddychania przy użyciu nosa do wdechu i jamy ustnej do wydechu. Osobiście uważam jednak, że zważając na budowę fizjologiczną człowieka, powinniśmy nauczyć się pracować z przeponą, wdychając głęboko powietrze przez nos i wydychając przez usta lub również przez nos. Zapraszam do indywidualnej konsultacji , która obejmuje aspekty natury ciała, ducha i umysłu, po której będzie od razu można wprowadzić wiele zmian, które korzystnie wpłyną na poprawę zdrowia na wszystkich tych poziomach. [email protected] www.4evafit.ie Ewa Witek

 

What type of training is good for us?

What type of training is good for us? Nowadays, there is a lot of misleading and controversial information about body training. Gyms are offering a huge number and variety of body training styles and methods. The question is;  are all of them safe and healthy for us?

Working as a Personal Trainer and Fitness Instructor in gyms, participating in modern fitness conventions, workshops, and courses, I have been questioning some of these methods. Are all of the body training programs good for us? Can they be harmful? What to look at when choosing an appropriate way of body training? The answers that I was gathering throughout the years of doing fitness brought a simple conclusion. Sport can be harmful to you if you do not balance the program of exercises, if you do not follow your body needs and if you do not progress slowly but efficiently. There is much evidence of sports injuries. Why do they occur? We were always said the sport is good for us, so why so many sportsmen are harmfully injured? Sport or physical activity can be dangerous if you are not cautious about how to train correctly. I have been training many sport active clients during my work experience. I have noticed a huge amount of small and large injuries that they have experienced. These days we tend to sit all they long, and after that, we go to play soccer, tennis, run, hike, do the heavyweight training or participate in the various fitness group classes etc. If you stay on that path, not being aware of the quality of your performance, the injury will occur easily as your body jumps from a sedentary state to a very explosive and powerful state. You jump from one to the other not being fully aware of your body needs and how is your body functioning at a healthy and balanced state. Thankfully in this modern world, the functional training term has arrived. What functional training is?

,, Functional training has its origins in rehabilitationPhysical and occupational therapists and chiropractors often use this approach to retrain patients with movement disorders. Interventions are designed to incorporate task and context-specific practice in areas meaningful to each patient, with an overall goal of functional independence.[1] For example, exercises that mimic what patients did at home or work may be included in treatment in order to help them return to their lives or jobs after an injury or surgery. Thus if a patient’s job required repeatedly heavy lifting, rehabilitation would be targeted towards heavy lifting, if the patient were a parent of young children, it would be targeted towards moderate lifting and endurance, and if the patient were a marathon runner, training would be targeted towards re-building endurance. However, treatments are designed after careful consideration of the patient’s condition, what he or she would like to achieve, and ensuring goals of treatment are realistic and achievable. Functional training attempts to adapt or develop exercises that allow individuals to perform the activities of daily life more easily and without injuries.[2] In the context of bodybuilding, functional training involves mainly weight-bearing activities targeted at the core muscles of the abdomen and lower back. Fabio Martella wrote that most fitness facilities have a variety of weight training machines that target and isolate specific muscles. As a result, the movements do not necessarily bear any relationship to the movements people make in their regular activities or sports. In rehabilitation, training does not necessarily have to involve weight-bearing activities but can target any task or a combination of tasks that a patient is having difficulty with. Balance training, for example, is often incorporated into a patient’s treatment plan if it has been impaired after injury or disease.” “A system of exercises forcing proprioception and balance, performed with limbs on the ground, without the participation of machines, so that the force is generated in unstable conditions and requires weight control in all planes. ” Michael Boyle “Shaping fundamental movement patterns that underlie human motility and are an essential element of proper human motor development.” Gray Cook “All functional movement patterns of the human body, including sudden braking, stabilization, acceleration actions that occur within kinetic chains and in all planes of motion.”  Craig&Burton
Using more simple words to describe a functional training system as a healthy tool of building a fitness regime is working on correct movement patterns and enhancing them by properly designed exercise plan.

This type of training is correcting the wrong patterns, equally working on the body strength, power, flexibility, mobility, agility, and endurance depending on the body,, weak points “.

Functional Training can be based on bodyweight exercises only but also can include weights, barbell, kettlebell, stability ball, Bosu, resistance band,  suspension training, or pull up bar training. The main thing is to correctly design the program that will not over helm one muscle group against the other. This training must meet your body needs and specify the correctly designed exercises that will work on the body’s weak points and balance the whole body at the same time.

The main goal of this type of training is to balance your body and let you live injury-free life. I recommend this training to everyone. Whether you are an elite athlete or you are just starting over, you should always include this type of activity in the program.

The goals may grow but to achieve them, whether it is any specified sports performance goal or not, you need to have a good, healthy foundation to get there. Functional Training is the key to success whether you are looking to,, just “ feel healthy or you are looking to improve your sports performance.

Eva Witek


W dzisiejszych czasach istnieje wiele mylących i kontrowersyjnych informacji na temat dobierania odpowiedniego treningu ciała. Siłownie mają w ofercie ogromną liczbę i różnorodność zajęć, stylów i metod treningu ciała. Pytanie brzmi; czy one wszystkie są dla nas bezpieczne i zdrowe?

Przez wiele lat pracując jako trener osobisty i instruktor fitness na siłowniach, uczestnicząc w różnych nowoczesnych konwencjach fitness, warsztatach i szkoleniach, kwestionowałam niektóre z tych metod. Czy każdy trening ciała jest dla nas dobry? Czy mogą być jakieś szkodliwe metody treningowe? Na co zwrócić uwagę wybierając odpowiedni sposób treningu ciała?

Odpowiedzi, które zebrałam przez lata uprawiania fitnessu, przyniosły prosty wniosek. Sport może być dla ciebie szkodliwy, jeśli nie równoważysz programu ćwiczeń, nie podążasz za potrzebami swojego ciała i nie postępujesz powoli i skutecznie ze stawianymi kolejnymi wyzwaniami. W świecie fitness zauważalnych jest wiele kontuzji sportowych. Dlaczego one występują?

Zawsze mówiono nam, że sport to zdrowie, więc dlaczego tak wielu sportowców jest ciągle kontuzjowanych? Sport lub aktywność fizyczna mogą być niebezpieczne, jeśli nie będziesz ostrożny w doborze prawidłowego rodzaju planu treningowego.

W swojej pracy trenuje wielu aktywnych sportowo klientów. Zauważyłam ogromną liczbę małych i dużych obrażeń, i kontuzji, których doświadczyli.

W dzisiejszych czasach siedzimy zwykle przez większość czasu w ciągu dnia, a następnie po skończonej pracy, od razu idziemy pograć w piłkę nożną, tenisa, pobiegać, pochodzić po bardziej wymagającym terenie, ćwiczymy z ciężarami na siłowni lub bierzemy udział w różnych grupowych zajęciach fitness itp. Jeśli pozostaniesz na tej ścieżce ,,fitness”, nie zwracając uwagi na jakość wykonywania ćwiczeń, obrażenia i kontuzje mogą pojawić się bardzo łatwo, gdyż twoje ciało nagle przeskakuje z siedzącego trybu życia do trybu bardzo aktywnego.

Skaczesz z jednego w drugie, nie będąc w pełni świadomym potrzeb twojego ciała i tego, jak funkcjonuje twoje ciało w zdrowym i zrównoważonym stanie.

Na szczęście w tym nowoczesnym świecie pojawił się termin treningu funkcjonalnego.

Co to jest trening funkcjonalny?

,, Trening funkcjonalny ma swoje źródło w rehabilitacji. Fizjoterapeuci i kręgarze często wykorzystują to podejście do przekwalifikowania pacjentów z zaburzeniami ruchowymi. Interwencje mają na celu włączenie praktyki związanej z zadaniem i kontekstem w obszary istotne dla każdego pacjenta, z ogólnym celem niezależności funkcjonalnej. [1] Na przykład ćwiczenia, które naśladują to, co pacjenci wykonywali w domu lub pracy, mogą zostać włączone do leczenia, aby pomóc im wrócić do życia lub pracy po urazie, lub operacji. Zatem jeśli praca pacjenta wymagałaby wielokrotnie ciężkiego podnoszenia, rehabilitacja byłaby ukierunkowana na ciężkie podnoszenie, gdyby pacjent był rodzicem małych dzieci, byłby ukierunkowany na umiarkowane podnoszenie i wytrzymałość, a gdyby pacjent był maratończykiem, trening byłby ukierunkowany na odbudowę wytrzymałości. Jednak zabiegi są opracowywane po dokładnym rozważeniu stanu pacjenta, tego, co on lub ona chciałaby osiągnąć, i upewnieniu się, że cele leczenia są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Trening funkcjonalny próbuje przystosować lub rozwinąć ćwiczenia, które pozwalają osobom łatwiej wykonywać codzienne czynności bez urazów. [2] W kontekście kulturystyki trening funkcjonalny obejmuje głównie ćwiczenia siłowe ukierunkowane na mięśnie rdzenia brzucha i dolnej części pleców. Fabio Martella, napisał, że większość sal fitness ma różnorodne urządzenia do treningu siłowego, które izolują określone mięśnie. W rezultacie ruchy niekoniecznie mają związek z ruchami, które ludzie wykonują podczas swoich regularnych czynności lub sportu. W rehabilitacji trening niekoniecznie musi obejmować czynności związane z obciążeniem, ale może być ukierunkowany na dowolne zadanie lub kombinację zadań, z którymi pacjent ma trudności. Na przykład trening równowagi jest często włączany do planu leczenia pacjenta, jeśli został upośledzony po urazie lub chorobie. „ Trening funkcjonalny w życiu na co dzień to również: ,,System ćwiczeń wymuszających propriocepcję i równowagę, wykonywanych kończynami na ziemi, bez udziału maszyn, dzięki czemu siła jest wytwarzana w niestabilnych warunkach i wymaga kontroli masy we wszystkich płaszczyznach. “Michael Boyle “Kształtowanie podstawowych wzorców ruchowych, które leżą u podstaw ruchliwości człowieka i są niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju motorycznego człowieka.” Gray Cook “Wszystkie funkcjonalne wzory ruchów ludzkiego ciała, w tym nagłe hamowanie, stabilizacja, działania przyspieszające występujące w łańcuchach kinetycznych i we wszystkich płaszczyznach ruchu.” Craig & Burton

Używając prostszych słów do opisania funkcjonalnego systemu treningowego jako zdrowego narzędzia budowania reżimu sprawności, trening ten to praca nad poprawnymi wzorcami ruchowymi i ich poprawie poprzez odpowiednio zaprojektowany plan ćwiczeń.

Ten rodzaj treningu koryguje niewłaściwe wzorce, równo pracując nad siłą ciała, jego mocą, elastycznością, mobilnością, zwinnością i wytrzymałością w zależności od jego, „słabych punktów”.

Trening funkcjonalny może opierać się wyłącznie na ćwiczeniach z masą ciała, ale może również obejmować ciężary, sztangę, kettlebell, piłkę stabilizacyjną, Bosu, taśmę oporowa, trening zawieszenia lub trening z drążkiem do podciągania. Najważniejsze jest prawidłowe zaprojektowanie programu, który nie będzie pracował z jedną grupą mięśni w stosunku niekorzystnym dla drugiej. Trening ten musi zaspokajać twoje indywidualne potrzeby ciała i zawierać odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia, które będą działać korekcyjnie na słabe punkty ciała i jednocześnie równoważyć całe ciało oraz je wzmacniać.

Głównym celem tego rodzaju treningu jest zrównoważenie ciała i życie bez kontuzji.

Trening ten polecam wszystkim. Niezależnie od tego, czy jesteś znanym sportowcem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sportem, czy fitnessem, zawsze powinieneś uwzględnić ten rodzaj aktywności w programie. Cele mogą rosnąć, ale aby je osiągnąć, bez względu na to, czy jest to jakiś określony cel w zakresie wyników sportowych, czy nie, musisz mieć dobry, zdrowy fundament, aby go urzeczywistnić. Trening funkcjonalny jest kluczem do sukcesu, niezależnie od tego, czy chcesz „po prostu” czuć się zdrowo, czy też chcesz poprawić swoje wyniki sportowe.

 

 

 

Zachęcam również do skorzystania z porady profesjonalisty, który pomoże ci w zbudowaniu zdrowego systemu programu ćwiczeń fitness.

Eva Witek

 

Holistic Living

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Holistic Living

What does Holistic living mean?

PHILOSOPHY
characterized by the belief that the parts of something are intimately interconnected and explicable only by reference to the whole.
MEDICINE
characterized by the treatment of the whole person, taking into account mental and social factors, rather than just the symptoms of a disease.

In other words, living a holistic lifestyle is in the way it is natural to you and the World in which you live. Holistic living means taking care of and nurturing your whole being, restoring the body, mind, and spirit to a balanced state of the energy. The self-improvement, living a conscious state of mind, being open-minded, using natural therapies, eating healthy food, exercising, living in a harmony with nature, and people, which is all involved in a ‘’ holistic living’’ benefit us physically, emotionally, mentally and spiritually.
Holistic living is simply taking care of yourself as a whole.

In the field of well-being, there are so many choices of lifestyle philosophies, therapies, and advice, that sometimes it may be difficult to know where to start.

Holistic Living is touching our lives in all levels, physical, emotional, mental, and spiritual.

On a physical level, we aim to learn how to read our bodies, which are constantly sending us messages. Any symptoms of imbalance in the body can be felt and noticed. We should learn what is the feeling of a healthy body. How do we feel in general? Are we in constant pain? Do we feel good after the food we eat? Do we get ill often? How is our fitness? Do we feel tired? Ask yourself these simple questions and listen to the answers. No matter what age you are you should feel well, strong, and powerful enough to handle everyday tasks.
On an emotional level, we aim to learn how to set up a healthy mindset. Here we verify what are the negative energies that don’t serve us, what is holding us back, what does not allow us to grow, what do we need to let go? How to balance our emotional state to live a more fulfilled life? How to manage your stress and anxiety? How to focus on the tasks and plans? How to be emotionally stable and consistent?

On a mental level, we aim to focus on our self, as an individual, living our own life without caring about other people’s opinions, beliefs, and judgments about us. Here is to learn a full acceptance and love of self. The acceptance and love of all negative and positive aspects of yourself as a human being.

On a spiritual level, we aim to find a deeper connection within yourself and being able to dream, embrace, and manifest everything that you truly believe in.

The ancient cultures knew and were always connecting these fundaments of health, and understood that body-mind and spirit are intrinsically linked.

If you make changes to your mindset, to the way you see the world, your body, mind, and spirit may undergo extraordinary changes. By taking care of our circulatory, respiratory, digestive, excretory, nervous and endocrine, immune, integumentary, skeletal, muscular, and reproductive systems you may experience profound psychological changes.

There are many ancient philosophies such as Ayurveda, Chinese Medicine, Tibetan, Middle Eastern, Mongolian, Hawaiian Huna, Native American, Slavic or Celtic traditions where we can find a lot of methods and techniques that hold many of the key concepts for natural health at the state of body, mind, and spirit. All of them were paying attention to the vital energy that circulates through the body, which if they were flowing smoothly, good health would follow.

SIMPLE TIPS OF HOLISTIC LIVING that is taking care of your Body, Mind, and Spirit.

1. EAT FRESH VEGETABLES AND FRUITS, avoiding everything that is artificial
2. COOK AT HOME using natural spices with healing properties
3. HYDRATE with plenty of clean water, homemade juices, smoothies and soups
4. DETOX your body daily drinking fluoride-free water and herbal remedies
5. EXERCISE daily or minimum three times per week, your spine is your fundament of health. Let yourself to sweat, it is helping your body to naturally remove the toxins (you can do some vigorous activity or go to the sauna, take a hot bath if there are no objections to do so)
6. SPEND TIME IN NATURE, there is nothing better that grounds you and reconnects with mother earth
7. LEARN SOMETHING NEW every day, get to know at least one small thing on daily basis (reading the articles, books, participating in courses, trying new physical or mental activities is developing you on all levels)
8. FOCUS ON POSITIVE THINGS IN YOUR LIFE, letting go of all things that interrupt your emotional, mental, and spiritual state. If there is anything you do not like, change it.
9. LOVE YOURSELF AND BE GRATEFUL FOR YOUR LIFE. God gave you life and wants you to be happy. Anything that happens is happening for a reason for your growth. Accepting the life it is, we are able to make changes towards a better life. Notice and be grateful for small things. This attitude will manifest your desires.
10. LIVE THE LAW OF ATTRACTION the law which uses the power of the mind to translate the thoughts to materialize them.
11. MEDITATE to learn how to control your mind to be able to live a stress-free and conscious life with no inner and outer conflicts.

With love

Eva


 

Co to jest Holistyczne Zycie?

Holizm (od gr. holos – całość) – pogląd (przeciwstawny redukcjonizmowi), według którego wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami[1].
Całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników (wikipedia)

Co oznacza holistyczne życie?

FILOZOFIA
charakteryzuje się przekonaniem, że wszystkie części składowe życia są ze sobą ściśle powiązane i możliwe do wyjaśnienia jedynie w odniesieniu do całości.
MEDYCYNA
charakteryzuje się leczeniem całej istoty, biorąc pod uwagę również czynniki psychiczne i społeczne, a nie tylko objawy choroby.

Innymi słowy, holistyczny styl życia jest to naturalny sposób na funkcjonowanie w Świecie w którym żyjesz z korzyścią zarówno dla Ciebie jak i dla Świata. Holistyczne życie oznacza dbanie o całą istotę, jej pielęgnacje, przywracanie ciała, umysłu i ducha do zrównoważonego stanu energii. Samodoskonalenie się, praca nad świadomym stanem umysłu, jego otwartością, stosowanie naturalnych terapii, zdrowe odżywianie, ćwiczenia fizyczne, życie w harmonii z naturą i ludźmi. To wszystko zaangażowane jest w budowaniu „holistycznego życia”, przynosząc nam korzyści na poziomach fizycznym, emocjonalnym, psychicznym i duchowym.
Holistyczne życie to po prostu dbanie o siebie jako całość.

Na drodze do wypracowania stanu dobrego samopoczucia staje tak wiele wyborów pośród różnych filozofii, stylów życia, terapii i porad, że czasem trudno jest ustalić, od czego zacząć.

Holistyczne Życie dotyka naszego życia na wszystkich poziomach, fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym.

Na poziomie fizycznym chcemy nauczyć się ,,czytać” nasze ciało, które ciągle wysyła nam różne sygnały I wiadomości. Wszelkie objawy nierównowagi w ciele można wyczuć i zauważyć, ale najpierw powinniśmy dowiedzieć się, jak to jest czuć sie zdrowym, pytając samego siebie, jak ja się tak naprawdę czuje? Czy odczuwam ciągły ból? Czy czuje się dobrze po jedzeniu? Czy często choruje? Jaka jest moja kondycja? Czy czuje się zmęczony? Zadaj sobie te proste pytania i wsłuchaj sie w odpowiedzi. Bez względu na wiek powinieneś czuć się dobrze i wystarczająco silnie , aby moc poradzić sobie z codziennymi zadaniami.
Na poziomie emocjonalnym staramy się nauczyć, jak pracować ze sposobem myślenia I mysloksztaltami. Tutaj weryfikujemy negatywne energie, które nam nie służą. Co nas powstrzymuje, co nie pozwala nam się rozwijać, co musimy puścić? Jak zrównoważyć nasz stan emocjonalny, aby żyć pełnia życia? Jak radzić sobie ze stresem i lękiem? Jak skupić się na zadaniach i planach? Jak być emocjonalnie stabilnym i konsekwentnym?

Na poziomie mentalnym dążymy do skupienia się na sobie, jako jednostce, żyjąc własnym życiem, nie dbając o opinie, przekonania i osądy innych ludzi na nasz temat. Oto nauka pełnej akceptacji i miłości do siebie. Akceptacja i miłość wszystkich negatywnych i pozytywnych aspektów siebie jako istoty ludzkiej.

Na poziomie duchowym dążymy do znalezienia głębszego połączenia w sobie i pozwolenia sobie na marzenia, które płyną prosto z serca, nie z umysłu. Przyjmowanie i manifestowania wszystkiego, w co naprawdę wierzysz.

Starożytne kultury znały i zawsze łączyły te fundamenty zdrowi, rozumiejąc, że ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane.

Jeśli dokonasz transformacji w sposobie myślenia, w sposobie postrzegania świata, twoje ciało, umysł i duch ulegną niezwykłym przemianom. Dbając o układ krwionośny, oddechowy, trawienny, wydalniczy, nerwowy, hormonalny, immunologiczny, integralny, szkieletowy, mięśniowy i rozrodczy, możesz doświadczyć głębokich przemian psychicznych.

Istnieje wiele starożytnych filozofii, takich jak ajurweda, medycyna chińska, tybetańska, bliskowschodnia, mongolska, hawajska huna, indiańska, słowiańska, celtycka etc gdzie można zainspirować sie wieloma metodami, które niosą ze sobą wiele kluczowych koncepcji dla utrzymania I poprawy zdrowia na poziomie ciała, umysłu i ducha. Wszystkie filozofie zwracały szczególną uwagę na energię życiową, która krąży w ciele. Kiedy energia ta przepływa płynnie wtedy jesteśmy zdrowi.

PROSTE PORADY DOTYCZĄCE HOLISTYCZNEGO ŻYCIA, które dba o Twoje Ciało, Umysł i Dusze.

1. JEDZ ŚWIEŻE WARZYWA I OWOCE, unikając wszystkiego, co jest sztuczne I przetworzone
2. GOTUJ W DOMU używając naturalnych przypraw o właściwościach leczniczych
3. NAWADNIAJ sie dużą ilością czystej wody, domowymi sokami, koktajlami i zupami
4. Stymuluj organizm do naturalnej detoksykacji. Pij wodę bez fluoru I chloru I ziołowe herbatki.
5. ĆWICZ codziennie lub co najmniej trzy razy w tygodniu, twój kręgosłup jest podstawą zdrowia. Stymulując organizm do wydzielania potu, pomagasz swojemu ciału naturalnie usuwać toksyny (możesz również pójść do sauny lub zrobić gorącą kąpiel jeśli nie ma na to przeciwwskazań)
6. Spędzaj czas w naturze, nie ma nic lepszego niż uziemienie i połączenie się z matką ziemią
8. UCZ SIE NOWYCH RZECZY, codziennie zapoznaj się z przynajmniej jedną nowa małą informacja, czynnością (czytanie artykułów, książek, uczestnictwo w kursach, wypróbowywanie nowych aktywności fizycznych lub umysłowych rozwija Cię na wszystkich poziomach)
9. Skoncentruj się na pozytywach w swoim życiu, puszczając wszystko, co zakłóca twój zrównoważony stan emocjonalny, psychiczny i duchowy. Jeśli coś Ci się nie podoba, zmień to.
1. UWIELBIAJ Siebie – Kochaj siebie. Bądź wdzięczny za swoje życie. Bóg dał ci życie i chce, abyś był szczęśliwy. Wszystko, co się dzieje, nie dzieje się bez przyczyny, lecz jest powodem do zmian, wspierając twój wzrost na wszystkich poziomach. Akceptując życie, jesteśmy w stanie dokonywać zmian w kierunku lepszego życia. Zwróć uwagę na drobne rzeczy i bądź za nie wdzięczny. Ta postawa pozwoli ci urzeczywistnić twoje pragnienia.
2. ŻYJ wg zasad PRAWA Przyciągania. To prawo wykorzystuje moc umysłu do kreowania świadomych myśli, celem ich urzeczywistnienia.
3. MEDYTUJ. Ucz sie kontrolować swój Umysł, aby móc żyć bez stresu I konfliktów wewnętrznych I zewnetrznych