Is being active hard?

[przewiń stronę w dół, aby przeczytać po polsku]

Starting physical activity may be hard for people who are used to a sedentary lifestyle. If you are not used to doing any activities except going to work and ensuring the basic life functions needs like eating, drinking, and sleeping you may feel it is very difficult to do anything more than this.

The key is your mindset and the way you act.

The blockages occur usually when you over helm yourself with the number of tasks that you wish to add to you daily,, to-do list”. I can say that we tend to do it very often. People who are setting a goal of moving their sedentary lifestyle to an active lifestyle are making a long list of changes that they wish to implement to their daily plan. That list may be a way to long to be able to start with straight away and this is why we are more than likely giving on this up. If you have had a none active lifestyle for most of your life and you are trying to be very active in a short period of time, the number of changes you have set may fail as it is simply too hard to make them work all at once.

How to set a good mindset that motivates you to start doing more than you used to? SMART S – Specific M – Measurable A – Achievable R – Realistic T – Timely   S – Specific

 1. Set one goal at a time, or if you make a list of goals, achieve them step by step. Once you have reached one of the goals, move slowly to the next one. Stop trying to achieve them all at once. That may be a way over helming.

M – Measurable

 1. Measure the progress of achieving your goal. Notice every time you are working on getting it done. Reward yourself with good words every time you are doing what you have planned to do. Changes take time. Small steps are big steps.

A – Achievable

 1. Make sure that the goal you have planned is achievable in a short time frame. Plan the goals in the way you can reach pretty quickly.

R – Realistic

 1. Plan your goals that are realistic and relevant to your life purpose.

T – Timely

 1. Give your self-time frame like one 1 month, 3 months, 6 months, or one year to achieve a specific goal, but also be gentle to your self and adapt to flexibility. Do not stress yourself if the goal that you have set up for 3 months took 5 months to achieve. The most important thing here is to keep going and not to give up.

How to sneak more activity into your daily life?

 • Add more walking to your day. Take stairs instead of the elevator, park your car in a further distance from the entrance of the shop or your work, get off the bus or train one or few stops early to walk the distance, go for a short walk before or after your job, set a short day off walks around the area you live in.
 • If you like to dance. Dance at home when you are alone.
 • Start using your car less than before. Instead, walk the short distances you used to drive or bike it.
 • Use your break at work to walk with your lunch outside the building to a nearby park, sitting area, or coffeeshop. You can try to use the breaks for a short exercise routine if there is any available space to do it.
 • Start with very short 10- 15 minutes full bodyweight exercise routines before you go to work. This will help you to get more oxygen into your bloodstream and will get you ready for a day. Breathing exercises are very helpful in waking up and supporting your body and brain functioning.
 • Think about the sports that you liked to do when you were younger or about the sports that you always wished to try. Willing to try them will make you excited and motivated to prepare your body to be able to perform them in a safe and healthy way.
 • Look at your surroundings that you live in from a different point of few. Maybe there is a park close by, biking or walking trail, stadium, yoga or pilates studio, or a gym that is calling you to come?

  What if you feel the obstacle is simply hating exercising?

 You may feel you hate it as you go too hard on yourself from the beginning. We tend to jump from one to the other, from doing nothing to exercising a few times per week in the gym or fitness classes, that may be way too hard. If you start introducing yourself slowly to an exercise regime you may experience it softer and calmer, which will motivate you to do more.  Start with walking and breathing once a week or twice a week adding more days like this in a week. After sign up for one full-body functional class like pilates or yoga for beginners. If you would like to add one swim or bike or dance class to it weekly. Step by step you will find something that you enjoy, as you will see how much better you feel when you spend some time on physical activity. It will make you more energized, flexible, stronger, and pain-free. Also, your brain will be functioning better.

What if you think you are too busy to add any extras to your day?

Think about your daily schedule and ask yourself when could you add the physical activity and when is most convenient for you? Do you spend lots of time on the internet, tv? Cut some time out of it and do your activity then.  How do you spend your days off? Are you sure you don’t have 15 minutes in a week do start the physical activity?

What if you think you are too tired?

It may sound strange but actually physical activity reduces fatigue, stress, and boosts energy levels in the long run. When you do breathing and body exercises regularly you become much more energized as you fulfill your whole body organs with oxygen at all the time. In that way, you refresh yourself daily what makes you more alert at all times.

What if you think that you are too old, or too fat or that your health is not good enough to start the physical activity?

I can say it is never too late to start. If you question yourself using this, that means you are in an extreme need for physical activity. Exercising is making you look and feel young, it is reducing fat and it is improving overall health.

What if you think that exercise is too difficult and painful?

First of all, exercise shouldn’t hurt you too much. Obviously it will make you feel your body muscles, however, you don’t have to push yourself to your limits to get results. As I have mentioned already before, start slowly. Step by step you will be more powerful to do more vigorous exercises. The most important is to enjoy it and progressively changing the routine to make it more difficult in a healthy way.  

The good option of getting motivated is to sign up for coaching and personal training.

The professional will help you to build a healthy way of how to start, how to stay motivated, and how to progress to make the exercise enjoyable, healthy, and to get you results you want.

If you wish to get to know what type of training is good for us, please read one of my previous articles about functional training.

https://www.4evafit.ie/what-type-of-training-is-good-for-us/

  I encourage you also to do breathing exercises. You can read more about this clicking in the link below.

https://www.4evafit.ie/do-we-breathe-healthily/

I am inviting you to take part in online consultation where we can find out more about yourself and define whats stands in the way of getting results you want.

Eva


  Czy bycie aktywnym jest trudne?

Rozpoczęcie aktywności fizycznej może być trudne dla osób przyzwyczajonych do siedzącego trybu życia. Jeśli nie jesteś oswojony z wykonywaniem żadnych czynności poza chodzeniem do pracy i zapewnianiem podstawowych funkcji życiowych, takich jak jedzenie, picie i spanie, możesz czuć, że bardzo trudno jest zrobić coś więcej.

Kluczem jest Twój sposób myślenia i działania.

Blokady pojawiają się zwykle, gdy narzucasz sobie zbyt wielką liczbę dodatkowych zadań, które chcesz dorzucić do codziennej „listy rzeczy do zrobienia”. Mogę powiedzieć, że robimy to bardzo często. Osoby, które stawiają sobie za cel zamianę siedzącego trybu życia na aktywny tryb życia, przygotowują długą listę zmian, które chcą wprowadzić w swoim codziennym życiu. Ta lista może być zbyt długa, aby móc od niej zacząć i dlatego jest to bardziej niż prawdopodobne, że z niej rezygnujemy. Jeśli przez większość swojego życia nie prowadziłeś aktywnego trybu życia, a starasz się zostać bardzo aktywnym w krótkim czasie, zmiany te mogą się nie powieść, ponieważ po prostu zbyt trudno jest wprowadzić je wszystkie naraz.

Jak ukształtować dobry sposób myślenia, który motywuje Cię do robienia więcej niż kiedyś? Zrób to w mądry sposób. Zaplanuj cele tak, aby były ,,SMART” :

SMART S – Specific – Specyficzne M – Measurable – Wymierne A – Achievable – Osiągalne R – Realistic – Realistyczne T – Timely – Terminowe

Specyficzne

1. Wyznaczaj jeden cel lub, jeśli tworzysz listę celów, osiągaj je krok po kroku. Gdy osiągniesz jeden z celów, powoli przejdź do następnego. Przestań próbować osiągnąć je wszystkie naraz. To może być zbyt wymagające.

Wymierne

2. Mierz postępy w osiąganiu celu. Zauważ ten czas, który poświęcasz nad jego realizacją. Za każdym razem, gdy zrobisz to, co zaplanowałeś, nagradzaj się dobrym słowem. Zmiany wymagają czasu. Małe kroki to duże kroki.

Osiągalne

3. Upewnij się, że zaplanowany cel jest możliwy do osiągnięcia w krótkim czasie. Zaplanuj cele w taki sposób, aby osiągnąć je dość szybko.

Realistyczne

4. Zaplanuj swoje cele, które są realistyczne i adekwatne do twojej ścieżki życiowej.

Terminowe

5. Wyznacz sobie ramy czasowe, takie jak 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok na osiągnięcie określonego celu, ale także bądź dla siebie łagodny i elastyczny. Nie stresuj się, jeśli cel, który wyznaczyłeś sobie na czas 3 miesięcy, trwał 5 miesięcy w jego osiągnięciu. Najważniejsze jest to, aby iść dalej i się nie poddawać.

Jak wprowadzić więcej aktywności do swojego codziennego życia?

– Zacznij więcej chodzić. Użyj schodów zamiast windy, zaparkuj samochód dalej od wejścia do sklepu lub pracy, wysiądź z autobusu lub pociągu jeden, lub kilka przystanków wcześniej, aby przejść pieszo ten dystans, idź na krótki spacer przed lub po pracy, zaplanuj krotki spacer po okolicy, w której mieszkasz w swój wolny dzień.

– Jeśli lubisz tańczyć. Tańcz w domu, gdy jesteś sam.

– Zacznij korzystać z samochodu rzadziej niż wcześniej. Zamiast tego krótkie odleglosci, które zwykle pokonywałeś jeżdżąc autem, przejdź na nogach lub skorzystaj z roweru.

– Użyj przerw w pracy. Idź zjeść swój lunch na zewnątrz budynku do pobliskiego parku, kafejki lub gdzieś gdzie możesz w spokoju usiąść. Możesz spróbować wykorzystać swoje przerwy wp racy do krótkich ćwiczeń, jeśli jest w twojej pracy dostępne do tego miejsce.

– Zanim pójdziesz do pracy, zacznij od bardzo krótkich 10-15 minutowych ćwiczeń przy użyciu własnej masy ciała. Pomoże ci to dostarczyć więcej tlenu do krwiobiegu i przygotuje cię na cały dzień. Ćwiczenia oddechowe są bardzo pomocne w budzeniu się i wspomaganiu funkcjonowania ciała i mózgu.

– Pomyśl o sportach, które lubiłeś uprawiać, gdy byłeś młodszy, lub o sportach, które zawsze chciałeś spróbować. Chęć ta sprawi, że będziesz podekscytowany i zmotywowany do przygotowania swojego ciała do ich wypróbowania i wykonania w bezpieczny i zdrowy sposób.

– Rozejrzyj się po okolicy, w której mieszkasz. Może w pobliżu jest park, ścieżka rowerowa lub spacerowa, stadion, studio jogi lub pilates albo siłownia, która cię woła?

Co, jeśli uważasz, że przeszkodą jest to, że nienawidzisz ćwiczyć?

Możesz czuć, że nienawidzisz ćwiczyć, ponieważ od samego początku jesteś dla siebie zbyt wymagający. Mamy tendencję do przeskakiwania z jednego w drugie zbyt szybko, od nic nierobienia do ćwiczenia kilka razy w tygodniu na siłowni lub zajęciach fitness, co może być zbyt trudne na początku. Jeśli zaczniesz powoli wprowadzać reżim ćwiczeń, możesz odczuć tę zmianę dużo łagodniej i spokojniej, co zmotywuje cię do robienia więcej. Zacznij od chodzenia i oddychania raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu dodając więcej takich dni w ciągu tygodnia. Zapisz się na jedne zajęcia tygodniowo, których program obejmuje ćwiczenia na cale ciało, takie jak pilates lub joga, dla początkujących. Jeśli chcesz, dodaj do tego jedną lekcję pływania, godzinę jazdy na rowerze lub tańca tygodniowo. Krok po kroku spędzając trochę więcej czasu na aktywności fizycznej, znajdziesz coś, co sprawi ci przyjemność, gdyż zaczniesz czuć się po prostu lepiej. Każda aktywność sprawi, że będziesz bardziej energiczny, elastyczny, silniejszy i nie będzie bolało cię twoje ciało. Twój mózg będzie również działał lepiej i sprawniej.

A co, jeśli myślisz, że jesteś zbyt zajęty, aby dodać dodatkowe zajęcia do planu swojego dnia?

Pomyśl o swoim harmonogramie dnia i zadaj sobie pytanie, kiedy możesz dodać aktywność fizyczną i kiedy jest to dla Ciebie najwygodniejsze? Czy spędzasz dużo czasu w internecie lub na oglądaniu telewizji? Jak spędzasz wolne dni? Zweryfikuj ten czas i oddaj z niego tyle abyś mógł wprowadzić aktywność fizyczna do swojego życia. Czy na pewno nie masz w tygodniu 15 minut na aktywność fizyczną?

A co jeśli myślisz, że jesteś zbyt zmęczony?

Może to brzmieć dziwnie, ale w rzeczywistości ćwiczenia zmniejszają zmęczenie, stres i zwiększają poziom energii na dłuższą metę. Kiedy regularnie wykonujesz ćwiczenia oddechowe i cielesne, stajesz się znacznie bardziej energiczny, ponieważ stale dostarczasz tlen całemu organizmowi. W ten sposób czujesz się świeżo a praca twojego umysłu jest bardziej aktywna i czujna.

A co, jeśli uważasz, że jesteś za stary, za gruby lub że Twoje zdrowie nie jest na tyle dobre, aby rozpocząć ćwiczenia?

Mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, aby zacząć. Jeśli zadajesz sobie takie pytania, oznacza to właśnie, że twoje ciało ma ogromną potrzebę aktywności fizycznej. Ćwiczenia sprawiają, że wyglądasz i czujesz się młodo, redukujesz tkankę tłuszczową i poprawiasz ogólne zdrowie.

A jeśli uważasz, że ćwiczenia są zbyt trudne i bolesne?

Przede wszystkim ćwiczenia nie powinny Cię zbytnio boleć. Oczywiście aktywność sprawi, że poczujesz mięśnie swojego ciała, natomisat wcale nie musisz przekraczać swoich granic, aby uzyskać pożądane rezultaty. Jak już wcześniej wspomniałam, zacznij powoli. Krok po kroku będziesz mógł wykonywać bardziej energiczne ćwiczenia. Najważniejsze to czerpać z tego radość, stopniowo zmieniać rutynę i wprowadzać utrudnienia w zdrowy sposób.

Dobrym sposobem na zmotywowanie się jest zapisanie się na coaching i trening osobisty.

Specjalista pomoże Ci zbudować zdrowy sposób na rozpoczęcie treningu, utrzymanie motywacji i wprowadzanie postępów, tak aby Twoje ćwiczenia były przyjemne, zdrowe i przyniosły oczekiwane rezultaty.

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki rodzaj treningu jest dla nas dobry, przeczytaj jeden z moich poprzednich artykułów na temat treningu funkcjonalnego. https://www.4evafit.ie/what-type-of-training-is-good-for-us/

Zachęcam również do ćwiczeń oddechowych. Możesz przeczytać więcej na ten temat, klikając w poniższy link.

https://www.4evafit.ie/do-we-breathe-healthily/

Zapraszam do indywidualnej konsultacji , która obejmuje aspekty natury ciała, ducha i umysłu, po której będzie od razu można wprowadzić wiele zmian, które korzystnie wpłyną na poprawę zdrowia na wszystkich tych poziomach.

[email protected]

Ewa Witek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *