What type of training is good for us?

What type of training is good for us? Nowadays, there is a lot of misleading and controversial information about body training. Gyms are offering a huge number and variety of body training styles and methods. The question is;  are all of them safe and healthy for us?

Working as a Personal Trainer and Fitness Instructor in gyms, participating in modern fitness conventions, workshops, and courses, I have been questioning some of these methods. Are all of the body training programs good for us? Can they be harmful? What to look at when choosing an appropriate way of body training? The answers that I was gathering throughout the years of doing fitness brought a simple conclusion. Sport can be harmful to you if you do not balance the program of exercises, if you do not follow your body needs and if you do not progress slowly but efficiently. There is much evidence of sports injuries. Why do they occur? We were always said the sport is good for us, so why so many sportsmen are harmfully injured? Sport or physical activity can be dangerous if you are not cautious about how to train correctly. I have been training many sport active clients during my work experience. I have noticed a huge amount of small and large injuries that they have experienced. These days we tend to sit all they long, and after that, we go to play soccer, tennis, run, hike, do the heavyweight training or participate in the various fitness group classes etc. If you stay on that path, not being aware of the quality of your performance, the injury will occur easily as your body jumps from a sedentary state to a very explosive and powerful state. You jump from one to the other not being fully aware of your body needs and how is your body functioning at a healthy and balanced state. Thankfully in this modern world, the functional training term has arrived. What functional training is?

,, Functional training has its origins in rehabilitationPhysical and occupational therapists and chiropractors often use this approach to retrain patients with movement disorders. Interventions are designed to incorporate task and context-specific practice in areas meaningful to each patient, with an overall goal of functional independence.[1] For example, exercises that mimic what patients did at home or work may be included in treatment in order to help them return to their lives or jobs after an injury or surgery. Thus if a patient’s job required repeatedly heavy lifting, rehabilitation would be targeted towards heavy lifting, if the patient were a parent of young children, it would be targeted towards moderate lifting and endurance, and if the patient were a marathon runner, training would be targeted towards re-building endurance. However, treatments are designed after careful consideration of the patient’s condition, what he or she would like to achieve, and ensuring goals of treatment are realistic and achievable. Functional training attempts to adapt or develop exercises that allow individuals to perform the activities of daily life more easily and without injuries.[2] In the context of bodybuilding, functional training involves mainly weight-bearing activities targeted at the core muscles of the abdomen and lower back. Fabio Martella wrote that most fitness facilities have a variety of weight training machines that target and isolate specific muscles. As a result, the movements do not necessarily bear any relationship to the movements people make in their regular activities or sports. In rehabilitation, training does not necessarily have to involve weight-bearing activities but can target any task or a combination of tasks that a patient is having difficulty with. Balance training, for example, is often incorporated into a patient’s treatment plan if it has been impaired after injury or disease.” “A system of exercises forcing proprioception and balance, performed with limbs on the ground, without the participation of machines, so that the force is generated in unstable conditions and requires weight control in all planes. ” Michael Boyle “Shaping fundamental movement patterns that underlie human motility and are an essential element of proper human motor development.” Gray Cook “All functional movement patterns of the human body, including sudden braking, stabilization, acceleration actions that occur within kinetic chains and in all planes of motion.”  Craig&Burton
Using more simple words to describe a functional training system as a healthy tool of building a fitness regime is working on correct movement patterns and enhancing them by properly designed exercise plan.

This type of training is correcting the wrong patterns, equally working on the body strength, power, flexibility, mobility, agility, and endurance depending on the body,, weak points “.

Functional Training can be based on bodyweight exercises only but also can include weights, barbell, kettlebell, stability ball, Bosu, resistance band,  suspension training, or pull up bar training. The main thing is to correctly design the program that will not over helm one muscle group against the other. This training must meet your body needs and specify the correctly designed exercises that will work on the body’s weak points and balance the whole body at the same time.

The main goal of this type of training is to balance your body and let you live injury-free life. I recommend this training to everyone. Whether you are an elite athlete or you are just starting over, you should always include this type of activity in the program.

The goals may grow but to achieve them, whether it is any specified sports performance goal or not, you need to have a good, healthy foundation to get there. Functional Training is the key to success whether you are looking to,, just “ feel healthy or you are looking to improve your sports performance.

Eva Witek


W dzisiejszych czasach istnieje wiele mylących i kontrowersyjnych informacji na temat dobierania odpowiedniego treningu ciała. Siłownie mają w ofercie ogromną liczbę i różnorodność zajęć, stylów i metod treningu ciała. Pytanie brzmi; czy one wszystkie są dla nas bezpieczne i zdrowe?

Przez wiele lat pracując jako trener osobisty i instruktor fitness na siłowniach, uczestnicząc w różnych nowoczesnych konwencjach fitness, warsztatach i szkoleniach, kwestionowałam niektóre z tych metod. Czy każdy trening ciała jest dla nas dobry? Czy mogą być jakieś szkodliwe metody treningowe? Na co zwrócić uwagę wybierając odpowiedni sposób treningu ciała?

Odpowiedzi, które zebrałam przez lata uprawiania fitnessu, przyniosły prosty wniosek. Sport może być dla ciebie szkodliwy, jeśli nie równoważysz programu ćwiczeń, nie podążasz za potrzebami swojego ciała i nie postępujesz powoli i skutecznie ze stawianymi kolejnymi wyzwaniami. W świecie fitness zauważalnych jest wiele kontuzji sportowych. Dlaczego one występują?

Zawsze mówiono nam, że sport to zdrowie, więc dlaczego tak wielu sportowców jest ciągle kontuzjowanych? Sport lub aktywność fizyczna mogą być niebezpieczne, jeśli nie będziesz ostrożny w doborze prawidłowego rodzaju planu treningowego.

W swojej pracy trenuje wielu aktywnych sportowo klientów. Zauważyłam ogromną liczbę małych i dużych obrażeń, i kontuzji, których doświadczyli.

W dzisiejszych czasach siedzimy zwykle przez większość czasu w ciągu dnia, a następnie po skończonej pracy, od razu idziemy pograć w piłkę nożną, tenisa, pobiegać, pochodzić po bardziej wymagającym terenie, ćwiczymy z ciężarami na siłowni lub bierzemy udział w różnych grupowych zajęciach fitness itp. Jeśli pozostaniesz na tej ścieżce ,,fitness”, nie zwracając uwagi na jakość wykonywania ćwiczeń, obrażenia i kontuzje mogą pojawić się bardzo łatwo, gdyż twoje ciało nagle przeskakuje z siedzącego trybu życia do trybu bardzo aktywnego.

Skaczesz z jednego w drugie, nie będąc w pełni świadomym potrzeb twojego ciała i tego, jak funkcjonuje twoje ciało w zdrowym i zrównoważonym stanie.

Na szczęście w tym nowoczesnym świecie pojawił się termin treningu funkcjonalnego.

Co to jest trening funkcjonalny?

,, Trening funkcjonalny ma swoje źródło w rehabilitacji. Fizjoterapeuci i kręgarze często wykorzystują to podejście do przekwalifikowania pacjentów z zaburzeniami ruchowymi. Interwencje mają na celu włączenie praktyki związanej z zadaniem i kontekstem w obszary istotne dla każdego pacjenta, z ogólnym celem niezależności funkcjonalnej. [1] Na przykład ćwiczenia, które naśladują to, co pacjenci wykonywali w domu lub pracy, mogą zostać włączone do leczenia, aby pomóc im wrócić do życia lub pracy po urazie, lub operacji. Zatem jeśli praca pacjenta wymagałaby wielokrotnie ciężkiego podnoszenia, rehabilitacja byłaby ukierunkowana na ciężkie podnoszenie, gdyby pacjent był rodzicem małych dzieci, byłby ukierunkowany na umiarkowane podnoszenie i wytrzymałość, a gdyby pacjent był maratończykiem, trening byłby ukierunkowany na odbudowę wytrzymałości. Jednak zabiegi są opracowywane po dokładnym rozważeniu stanu pacjenta, tego, co on lub ona chciałaby osiągnąć, i upewnieniu się, że cele leczenia są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Trening funkcjonalny próbuje przystosować lub rozwinąć ćwiczenia, które pozwalają osobom łatwiej wykonywać codzienne czynności bez urazów. [2] W kontekście kulturystyki trening funkcjonalny obejmuje głównie ćwiczenia siłowe ukierunkowane na mięśnie rdzenia brzucha i dolnej części pleców. Fabio Martella, napisał, że większość sal fitness ma różnorodne urządzenia do treningu siłowego, które izolują określone mięśnie. W rezultacie ruchy niekoniecznie mają związek z ruchami, które ludzie wykonują podczas swoich regularnych czynności lub sportu. W rehabilitacji trening niekoniecznie musi obejmować czynności związane z obciążeniem, ale może być ukierunkowany na dowolne zadanie lub kombinację zadań, z którymi pacjent ma trudności. Na przykład trening równowagi jest często włączany do planu leczenia pacjenta, jeśli został upośledzony po urazie lub chorobie. „ Trening funkcjonalny w życiu na co dzień to również: ,,System ćwiczeń wymuszających propriocepcję i równowagę, wykonywanych kończynami na ziemi, bez udziału maszyn, dzięki czemu siła jest wytwarzana w niestabilnych warunkach i wymaga kontroli masy we wszystkich płaszczyznach. “Michael Boyle “Kształtowanie podstawowych wzorców ruchowych, które leżą u podstaw ruchliwości człowieka i są niezbędnym elementem prawidłowego rozwoju motorycznego człowieka.” Gray Cook “Wszystkie funkcjonalne wzory ruchów ludzkiego ciała, w tym nagłe hamowanie, stabilizacja, działania przyspieszające występujące w łańcuchach kinetycznych i we wszystkich płaszczyznach ruchu.” Craig & Burton

Używając prostszych słów do opisania funkcjonalnego systemu treningowego jako zdrowego narzędzia budowania reżimu sprawności, trening ten to praca nad poprawnymi wzorcami ruchowymi i ich poprawie poprzez odpowiednio zaprojektowany plan ćwiczeń.

Ten rodzaj treningu koryguje niewłaściwe wzorce, równo pracując nad siłą ciała, jego mocą, elastycznością, mobilnością, zwinnością i wytrzymałością w zależności od jego, „słabych punktów”.

Trening funkcjonalny może opierać się wyłącznie na ćwiczeniach z masą ciała, ale może również obejmować ciężary, sztangę, kettlebell, piłkę stabilizacyjną, Bosu, taśmę oporowa, trening zawieszenia lub trening z drążkiem do podciągania. Najważniejsze jest prawidłowe zaprojektowanie programu, który nie będzie pracował z jedną grupą mięśni w stosunku niekorzystnym dla drugiej. Trening ten musi zaspokajać twoje indywidualne potrzeby ciała i zawierać odpowiednio zaprojektowane ćwiczenia, które będą działać korekcyjnie na słabe punkty ciała i jednocześnie równoważyć całe ciało oraz je wzmacniać.

Głównym celem tego rodzaju treningu jest zrównoważenie ciała i życie bez kontuzji.

Trening ten polecam wszystkim. Niezależnie od tego, czy jesteś znanym sportowcem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze sportem, czy fitnessem, zawsze powinieneś uwzględnić ten rodzaj aktywności w programie. Cele mogą rosnąć, ale aby je osiągnąć, bez względu na to, czy jest to jakiś określony cel w zakresie wyników sportowych, czy nie, musisz mieć dobry, zdrowy fundament, aby go urzeczywistnić. Trening funkcjonalny jest kluczem do sukcesu, niezależnie od tego, czy chcesz „po prostu” czuć się zdrowo, czy też chcesz poprawić swoje wyniki sportowe.

 

 

 

Zachęcam również do skorzystania z porady profesjonalisty, który pomoże ci w zbudowaniu zdrowego systemu programu ćwiczeń fitness.

Eva Witek

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *